image

Justyna Orlińska

Adwokat i założyciel Kancelarii Adwokackiej, posiada wielokierunkowe doświadczenie zdobyte podczas praktyk zawodowych i aplikacji adwokackiej w zakresie pomocy prawnej i reprezentacji na sali sądowej osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Uzyskała wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo, który ukończyła w 2011 roku z tytułem magistra z wynikiem celującym oraz socjologiczne na Politechnice Śląskiej – Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu na kierunku Socjologia (specjalność: polityka społeczna), który ukończyła w 2009 roku z tytułem licencjata z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na dwusemestrowych studiach podyplomowych „Akademia Spółek”, zakończonych w 2015 roku wynikiem bardzo dobrym. W 2016 roku po pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach pod numerem 1535.

pic
psychoterapeuta, coach ICC, mediator
Aleksandra Skwara

Psychoterapeuta, coach ICC, mediator, trener biznesu i treningu interpersonalnego, wykładowca akademicki.

pic
ekonomista i finansista
Bartosz Orliński

Posiadający doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw i doradztwie biznesowym.

pic
ekonomista i coach
Karol Lisowski

Posiadający doświadczenie w realizacji złożonych procesów inwestycyjnych, negocjacjach biznesowych, we współtworzeniu strategii marketingowych i pozyskiwaniu dotacji na rozwój przedsiębiorstw.

Podmioty gospodarcze

Opinie prawne
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie treści różnego rodzaju umów, w tym również kontraktów handlowych, obecność przy podpisywaniu umów, opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków dla powtarzających się transakcji
 • pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności)
 • obsługa prawna wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
Obsługa prawna i reprezentacja w sądzie
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie od podstaw podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (oraz innych rejestrach)
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
 • rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek
 • windykacja należności
 • negocjacje z partnerami handlowymi
 • pomoc prawna w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności
 • reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, karnych skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi
Due dilligence

Poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej mające na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa), zmianą formy prowadzenia działalności lub restrukturyzacją.

Windykacja należności
 • windykacja polubowna polegającą na monitowaniu dłużnika (możliwość zawarcia z nim ugody określającej system spłaty długu) mająca doprowadzić do uregulowania należności
 • windykacja sądowa w sytuacji braku chęci współpracy ze strony dłużnika polegająca na uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty, który zaopatrzony w klauzulę wykonalności uprawnia do egzekucji komorniczej
 • windykacja komornicza obejmująca obsługę kontaktów z komornikiem oraz szereg czynności podejmowanych w postępowaniu egzekucyjnym

Osoby fizyczne

Sprawy cywilne
 • reprezentacja na etapie przedsądowym oparta na próbie ugodowego załatwienia sprawy zakończona podpisaniem stosownego porozumienia między stronami
 • reprezentacja sądowa w sprawach rodzinnych w tym m. in. rozwodowych, alimentacyjnych, w zakresie ustalenia kontaktów, o podział majątku, spadkowych, gospodarczych, odszkodowawczych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa medycznego
 • sporządzanie pozwów oraz wniosków
 • przygotowywanie środków odwoławczych od wyroków lub postanowień
 • reprezentacja klienta w postępowaniu odwoławczym przed sądem
Sprawy karne
Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi:
 • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego:
  • złożenie zawiadomienia o przestępstwie
  • reprezentacja lub obrona przed organami ścigania: Policją, Prokuraturą
 • pomoc na etapie postępowania sądowego:
  • skierowanie do sądu prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
  • obrona oskarżonego lub obwinionego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie
  • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych
  • sporządzanie środków odwoławczych od wyroków i postanowień
  • obrona lub reprezentacja strony w postępowaniu odwoławczym wywołanych wniesieniem apelacji lub zażalenia
  • sporządzenia kasacji oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym
Sprawy administracyjne
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych (m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, itd.), koncesji, zezwoleń
 • sporządzenie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych (w tym sprawy z zakresu ordynacji podatkowej)
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
 • procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
Opinie prawne
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie treści różnego rodzaju umów, obecność przy ich podpisywaniu
 • pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności)
 • obsługa prawna wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
Działamy na terenie całej Polski, w tym ze szczególną intensywnością na terenie miast aglomeracji śląskiej takich jak Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Zabrze, Mikołów, Gliwice, Świętochłowice.


image

 

 • Etyka i rzetelność w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem
  pozwalają świadczyć nam usługi na najwyższym poziomie.
   
 • Naszym celem nie jest jedynie fachowa pomoc,
  ale zrozumienie problemu i jego skuteczne rozwiązanie.
   
 • Wybór adwokata może zdecydować o Twojej przyszłości.
   

Zaufali nam

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 
 
 
 

Przesuń mapę dwoma palcami

 
 
 
 
 
Dane mapy
 
 
 
 
Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Justyna Orlińska
1-go Maja 35
41-706 Ruda Śląska
NIP 641-248-52-92

kom. +48 665 467 157
tel./fax +48 32 411 55 23
email [email protected]